Z Á K O N 355 z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon 289/2017 Z. z.z 19. októbra 2017,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ...

Vestník 42 – 48 2009-1, vedenie zdravotnej dokumentácie

Nové kódy dietetických potravín – prínos pre pacienta

Legislat¡vne informácie v skratke o enterálnej výžive

Vyhláška na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej SBS

indikacny-zoznam-kl-platny-od-01-01-2016

Metodické usmernenie č. 2/2008: Pečiatky lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti u   (str. 17 – 26) vestnik_02_08