Vybrané kapitoly XXI. Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami (Z00 – Z99)
Z00.0 Všeobecné lekárske vyšetrenie (lekárska preventívna prehliadka u ženy)
Z000 Všeobecné lekárske vyšetrenie (lekárska preventívna prehliadka u muža)
Z00.4 Všeobecné psychiatrické vyšetrenie, nezatriedené inde
Z00.5 Vyšetrenie potenciálneho darcu orgánov a tkanív
Z00.6 Vyšetrenie na porovnávanie a kontrolu v rámci klinického výskumného programu
Z00.8 Iné všeobecné vyšetrenie ( ambulantné vyšetrenia pred plánovanými zdravotnými výkonmi)
Z01.0 Vyšetrenie očí a zraku
Z01.1 Vyšetrenie uší a sluchu
Z01.2 Vyšetrenie zubov
Z01.3 Vyšetrenie krvného tlaku
Z01.4 Gynekologické vyšetrenie (celkové) (rutinné)
Z01.7 Laboratórne vyšetrenie
Z01.88 Iné bližšie určené špeciálne vyšetrenie
Z01.9 Špeciálne vyšetrenie, bližšie neurčené
Z02.1 Vstupná prehliadka (vyšetrenie) pred prijatím do zamestnania
Z02.2 Vyšetrenie pred prijatím do ubytovacích zariadení
Z02.4 Vyšetrenie pre vodičský preukaz
Z02.5 Vyšetrenie pred športovou súťažou
Z02.6 Vyšetrenie pre poisťovacie účely
Z02.7 Vydanie lekárskeho potvrdenia
Z02.8 Iné vyšetrenie na administratívne účely
Z02.9 Vyšetrenie na administratívne účely, bližšie neurčené
Z03.0 Pozorovanie pri podozrení na tuberkulózu
Z03.1 Pozorovanie pri podozrení na zhubný nádor
Z03.2 Pozorovanie pri podozrení na duševnú poruchu a poruchu správania
Z03.6 Pozorovanie pri podozrení na toxický účinok použitej látky
Z03.8 Pozorovanie pri podozrení na inú chorobu a chorobný stav
Z03.9 Pozorovanie pri podozrení na bližšie neurčenú chorobu a chorobný stav
Z04.0 Krvné testy na alkohol a návykové látky
Z04.1 Vyšetrenie a pozorovanie po dopravnej nehode
Z04.2 Vyšetrenie a pozorovanie po pracovnom úraze
Z04.3 Vyšetrenie a pozorovanie po inom úraze
Z04.4 Vyšetrenie a pozorovanie po údajnom znásilnení a pokuse o znásilnenie
Z04.5 Vyšetrenie a pozorovanie po inom zavinenom poranení
Z04.8 Vyšetrenie a pozorovanie z iných bližšie určených dôvodov
Z04.9 Vyšetrenie a pozorovanie z bližšie neurčených dôvodov
Z09.80 Sledovanie po transplantácii orgánu
Z09.9 Sledovanie po nešpecifikovanej liečbe pre iný chorobný stav
Z10.0 Zdravotná prehliadka zamestancov
Z10.1 Rutinná všeobecná zdravotná kontrola obyvateľov ústavov
Z10.2 Rutinná všeobecná zdravotná kontrola príslušníkov ozbrojených zložiek
Z10.3 Rutinná všeobecná zdravotná kontrola členov športových družstiev
Z10.8 Rutinná všeobecná zdravotná kontrola inej definovanej skupiny obyvateľstva
Z11.0 Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na črevné infekčné choroby
Z11.1 Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na pľúcnu tuberkulózu
Z11.2 Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na iné baktériové choroby
Z11.3 Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na infekčné choroby s prevažne pohlavným spôsob prenášania
Z11.4 Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)
Z11.5 Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na iné vírusové choroby
Z11.6 Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na iné protozoárne choroby a helmintózy
Z11.8 Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na iné infekčné a parazitové choroby
Z11.9 Špeciálne skríningové vyšetrenie zamerané na infekčné a parazitové choroby, bližšie neurčené
Z12.0 Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor žalúdka
Z12.1 Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor čreva
Z12.2 Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor dýchacích orgánov
Z12.3 Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor prsníka
Z12.4 Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor krčka maternice
Z12.5 Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor prostaty
Z12.6 Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádor močového mechúra
Z12.8 Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na nádory iných lokalizácií
Z12.9 Špeciálne skríningové vyšetrenie, zamerané na bližšie neurčený nádor
Z13.9 Špeciálne skríningové vyšetrenie, bližšie neurčené
Z20.0 Kontakt a vystavenie prenosným črevným chorobám
Z20.1 Kontakt a vystavenie tuberkulóze
Z20.2 Kontakt a vystavenie prenosným chorobám s prevažne pohlavným spôsobom prenášania
Z20.3 Kontakt a vystavenie besnote
Z20.4 Kontakt a vystavenie ružienke
Z20.5 Kontakt a vystavenie vírusovej hepatitíde
Z20.6 Kontakt a vystavenie HIV (vírusu ľudského imunodeficitu)
Z20.7 Kontakt a vystavenie pedikulóze (zavšiveniu), akarinóze a iným parazitovým zamoreniam
Z20.8 Kontakt a vystavenie inej prenosnej chorobe
Z20.9 Kontakt a vystavenie bližšie neurčenej prenosnej chorobe
Z21 Bezpríznakový stav infekcie HIV (vírusom ľudského imunodeficitu)
Z22.0 Nosičstvo pôvodcu brušného týfusu
Z22.1 Nosičstvo pôvodcu inej črevnej infekčnej choroby
Z22.2 Nosičstvo pôvodcu záškrtu
Z22.3 Nosičstvo pôvodcu inej bližšie určenej baktériovej infekcie
Z22.4 Nosičstvo pôvodcu infekčnej choroby s prevažne pohlavným spôsobom prenášania
Z22.5 Nosičstvo vírusu hepatitídy
Z22.6 Nosičstvo humánneho T-lymfotropného vírusu 1. typu [HTLV-1]
Z22.8 Nosičstvo pôvodcu inej infekčnej choroby
Z22.9 Nosičstvo pôvodcu bližšie neurčenej infekčnej choroby
Z23.0 Potreba imunizácie výlučne proti cholere
Z23.1 Potreba imunuzácie výlučne proti týfusu – paratýfusu [TAB]
Z23.2 Potreba imunizácie proti tuberkulóze [BCG]
Z23.3 Potreba imunizácie proti moru
Z23.4 Potreba imunizácie proti tularémii
Z23.5 Potreba imunizácie výlučne proti tetanu
Z23.6 Potreba imunizácie výlučne proti záškrtu
Z23.7 Potreba imunizácie výlučne proti čiernemu kašľu
Z23.8 Potreba imunizácie proti inej jednotlivej baktériovej chorobe
Z24.0 Potreba imunizácie proti poliomyelitíde
Z24.1 Potreba imunizácie proti vírusovému zápalu mozgu, prenášanému článkonožcami
Z24.2 Potreba imunizácie proti besnote
Z24.3 Potreba imunizácie proti žltej zimnici
Z24.4 Potreba imunizácie výlučne proti osýpkam
Z24.5 Potreba imunizácie výlučne proti ružienke
Z24.6 Potreba imunizácie proti vírusovej hepatitíde
Z25.0 Potreba imunizácie výlučne proti mumpsu
Z25.1 Potreba imunizácie výlučne proti chrípke
Z25.8 Potreba imunizácie proti inej bližšie určenej jednotlivej vírusovej chorobe
Z26.0 Potreba imunizácie proti leišmanióze
Z26.8 Potreba imunizácie proti iným bližšie určeným jednotlivým infekčným chorobám
Z26.9 Potreba imunizácie proti bližšie neurčenej infekčnej chorobe
Z27.0 Potreba imunizácie proti cholere s týfusom – paratýfusom (Cholera+TAB)
Z27.1 Potreba imunizácie proti záškrtu – tetanu – čiernemu kašľu (DTP)
Z27.2 Potreba imunizácie proti záškrtu – tetanu – čiernemu kašľu s týfusom – paratýfusom (DTP+TAB)
Z27.3 Potreba imunizácie proti záškrtu – tetanu – čiernemu kašľu s poliomyelitídou (DTP+Polio)
Z27.4 Potreba imunizácie proti osýpkam – parotitíde – ružienke (MMR)
Z27.8 Potreba imunizácie proti inej kombinácii infekčných chorôb
Z27.9 Potreba imunizácie proti bližšie neurčenej kombinácii infekčných chorôb
Z28.0 Nevykonaná imunizácia pre kontraindikáciu
Z28.1 Nevykonaná imunizácia pre odmietnutie pacienta z náboženských dôvodov alebo pod tlakom okolia
Z28.2 Nevykonaná imunizácia pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených dôvodov
Z28.8 Nevykonaná imunizácia pre iný dôvod
Z28.9 Nevykonaná imunizácia pre bližšie neurčený dôvod
Z29.0 Izolácia ako preventívne opatrenie
Z29.1 Profylaktická imunoterapia
Z29.20 Lokálna profylaktická chemoterapia
Z29.21 Celková profylaktická chemoterapia
Z29.28 Iná profylaktická chemoterapia
Z29.8 Iný profylaktický postup, bližšie určený
Z29.9 Profylaktický postup, bližšie neurčený
Z30.0 Všeobecné poradenstvo a odporúčanie v otázke antikoncepcie
Z30.1 Zavedenie (vnútromaternicového) antikoncepčného telieska
Z30.2 Sterilizácia
Z30.3 Vyvolanie menštruácie
Z30.4 Dohľad nad liekovou antikoncepciou (kontraceptívami)
Z30.5 Dohľad nad (vnútromaternicovým) antikoncepčným telieskom
Z30.8 Iné riadenie antikoncepcie
Z30.9 Riadenie antikoncepcie, bližšie neurčené
Z31.6 Všeobecné poradenstvo a odporúčanie v otázke plodnosti
Z31.9 Riadenie plodnosti, bližšie neurčené
Z32.0 Gravidita, (ešte) nepotvrdená
Z32.1 Potvrdená gravidita
Z34.0 Dohľad nad normálnou prvou graviditou
Z34.8 Dohľad nad inou normálnou graviditou
Z34.9 Dohľad nad normálnou graviditou, bližšie neurčenou
Z35.0 Dohľad nad graviditou s anamnézou neplodnosti
Z35.1 Dohľad nad graviditou s anamnézou potratu
Z35.2 Dohľad nad graviditou s inou nepriaznivou pôrodníckou anamnézou
Z35.3 Dohľad nad graviditou s anamnézou nedostatočnej prenatálnej starostlivosti
Z35.4 Dohľad nad graviditou mnohorodičky
Z35.5 Dohľad nad staršou prvorodičkou
Z35.6 Dohľad nad veľmi mladou prvorodičkou
Z35.7 Dohľad nad rizikovou graviditou v dôsledku sociálnych problémov
Z35.8 Dohľad nad inou rizikovou graviditou
Z35.9 Dohľad nad rizikovou graviditou, bližšie neurčenou
Z36.0 Prenatálny skríning chromozómových anomálií
Z36.1 Prenatálny skríning na zvýšenú hodnotu alfafetoproteínu
Z36.2 Iný prenatálny skríning, založený na amniocentéze
Z36.3 Prenatálny skríning malformácií ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami
Z36.4 Prenatálny skríning spomalenia rastu plodu ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami
Z36.5 Prenatálny skríning izoimunizácie
Z36.8 Iný prenatálny skríning
Z36.9 Prenatálny skríning, bližšie neurčený
Z39.0 Starostlivosť a vyšetrenie matky ihneď po pôrode
Z39.1 Starostlivosť a vyšetrenie matky počas laktácie
Z40.00 Profylaktický chirurgický výkon pre ohrozenie zhubným nádorom prsníka
Z41.2 Rutinná a rituálna obriezka
Z41.3 Prepichnutie uší
Z41.8 Iný výkon z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie
Z41.9 Výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie, bližšie neurčené
Z42.9 Následná starostlivosť, zahŕňajúca plastický chirurgický výkon, bližšie neurčený
Z43.0 Ošetrovanie tracheostómie
Z43.1 Ošetrovanie gastrostómie
Z43.2 Ošetrovanie ileostómie
Z43.3 Ošetrovanie kolostómie
Z43.4 Ošetrovanie iných umelo vytvorených vyústení tráviacej sústavy
Z43.5 Ošetrovanie cystostómie
Z43.6 Ošetrovanie iných umelo vytvorených vyústení močovej sústavy
Z43.7 Ošetrovanie umelo vytvorenej pošvy
Z43.80 Ošetrenie hrudníkovej stómie
Z43.88 Ošetrenie iného umelého vyústenia
Z43.9 Ošetrovanie bližšie neurčeného umelo vytvoreného telesného otvoru (stómie)
Z44.9 Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej vonkajšej protetickej pomôcky
Z45.0 Kontrola a nastavenie kardiostimulátora
Z45.29 Prispôsobovanie a udržiavanie iného a bližšie neurčeného cievneho prístupu
Z45.3 Prispôsobovanie a údržba implantovaného načúvacieho prístroja
Z45.82 Preskúšanie funkčných parametrov liekovej pumpy
Z45.9 Prispôsobovanie a údržba bližšie neurčenej implantovanej zdravotníckej pomôcky
Z46.9 Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčeného prístroja alebo zdravotníckej pomôcky
Z48.9 Následná chirurgická starostlivosť, bližšie neurčená
Z49.0 Starostlivosť počas prípravy na dialýzu
Z51.0 Liečebná rádioterapia
Z51.9 Zdravotná starostlivosť, bližšie neurčená
Z52.00 Darca plnej krvi
Z52.01 Darca kmeňových buniek
Z52.08 Darca iných krvných zložiek
Z52.3 Darca kostnej drene
Z52.4 Darca obličky
Z52.8 Darca iného orgánu alebo tkaniva
Z52.9 Darca bližšie neurčeného orgánu alebo tkaniva
Z53.0 Neuskutočnenie výkonu pre kontraindikáciu
Z53.1 Neuskutočnenie výkonu z rozhodnutia pacienta pre náboženské dôvody a skupinový nátlak
Z53.2 Neuskutočnenie výkonu z rozhodnutia pacienta pre iné a bližšie neurčené príčiny
Z53.8 Neuskutočnenie výkonu pre iné príčiny
Z53.9 Neuskutočnenie výkonu pre bližšie neurčenú príčinu
Z55.0 Negramotnosť a nízky stupeň gramotnosti
Z56.0 Nezamestnanosť, bližšie neurčená
Z56.1 Zmena zamestnania
Z56.2 Hrozba straty zamestnania
Z56.3 Stresujúci pracovný režim
Z56.4 Konflikt s nadriadeným a spolupracovníkmi
Z56.5 Nevhodná práca
Z56.6 Iné fyzické a duševné vypätie v súvislosti s prácou
Z56.7 Iné a bližšie neurčené problémy súvisiace so zamestnaním
Z57.0 Profesionálne vystavenie hluku
Z57.1 Profesionálne vystavenie žiareniu (radiácii)
Z57.2 Profesionálne vystavenie prachu
Z57.3 Profesionálne vystavenie iným znečisťujúcim látkam v ovzduší
Z57.4 Profesionálne vystavenie toxickým látkam v poľnohospodárstve
Z57.5 Profesionálne vystavenie toxickým látkam v iných priemyselných odvetviach
Z57.6 Profesionálne vystavenie extrémnej teplote
Z57.7 Profesionálne vystavenie vibráciám
Z57.8 Profesionálne vystavenie iným rizikovým faktorom
Z57.9 Profesionálne vystavenie bližšie neurčenému rizikovému faktoru
Z58.0 Vystavenie hluku
Z58.1 Vystavenie znečistenému ovzdušiu
Z58.2 Vystavenie znečistenej vode
Z58.3 Vystavenie znečistenej pôde
Z58.4 Vystavenie žiareniu
Z58.5 Vystavenie inému znečisteniu
Z58.6 Nedostatočné zásobovanie pitnou vodou
Z58.7 Vystavenie tabakovému dymu
Z58.8 Iné problémy súvisiace so životným prostredím
Z58.9 Problém súvisiaci so životným prostredím, bližšie neurčený
Z59.0 Bezdomovstvo
Z59.1 Neprimerané bývanie
Z59.9 Problém súvisiaci s bývaním a ekonomickou situáciou, bližšie neurčený
Z60.9 Problém súvisiaci so sociálnym prostredím, bližšie neurčený
Z61.9 Negatívna udalosť v detstve, bližšie neurčená
Z62.0 Nedostatočný rodičovský dozor a kontrola
Z62.1 Nadmerná rodičovská ochrana
Z62.9 Problém súvisiaci s výchovou, bližšie neurčený
Z63.0 Problémy vo vzťahu medzi manželmi alebo partnermi
Z63.9 Problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti, bližšie neurčené
Z65.0 Odsúdenie v civilnom a trestnom procese bez uväznenia
Z65.1 Uväznenie a iné zadržanie
Z65.2 Problémy súvisiace s prepustením z väzenia
Z65.3 Problémy súvisiace s inými právnymi okolnosťami
Z65.4 Obeť kriminálneho činu a terorizmu
Z65.5 Vystavenie pohrome, vojne a iným prejavom nepriateľstva
Z65.8 Iné bližšie určené problémy súvisiace s psychosociálnymi okolnosťami
Z65.9 Problém súvisiaci s bližšie neurčenými psychosociálnymi okolnosťami
Z70.0 Poradenstvo súvisiace s pohlavným postojom
Z70.1 Poradenstvo súvisiace s pacientovým pohlavným správaním a orientáciou
Z70.9 Sexuologické poradenstvo, bližšie neurčené
Z71.4 Poradenstvo a dohľad pri abúze alkoholu
Z71.5 Poradenstvo a dohľad pri abúze drog
Z71.6 Poradenstvo pri abúze tabaku
Z71.7 Poradenstvo súvisiace s vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)
Z71.8 Iné bližšie určené poradenstvo
Z71.9 Poradenstvo, bližšie neurčené
Z72.5 Vysoko rizikové pohlavné správanie
Z72.6 Hazardné hráčstvo a stávkovanie
Z72.8 Iné problémy súvisiace so spôsobom života
Z72.9 Problémy súvisiace so spôsobom života, bližšie neurčené
Z73.0 Syndróm vyhorenia (burn-out)
Z73.9 Problémy súvisiace s ťažkosťami so zvládnutím života, bližšie neurčené
Z74.0 Potreba pomoci, zapríčinená zníženou pohyblivosťou
Z74.1 Potreba pomoci inej osoby
Z74.2 Potreba pomoci doma, pričom nikto v domácnosti nie je schopný starostlivosť poskytnúť
Z74.3 Potreba stáleho dohľadu
Z74.8 Iné problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa
Z74.9 Problém súvisiaci so závislosťou od opatrovateľa, bližšie neurčený
Z75.0 Zdravotné služby nedostupné v domácom prostredí
Z75.1 Osoba čakajúca inde na prijatie do vhodného zariadenia
Z75.2 Čakacia doba na vyšetrenie a liečbu
Z75.3 Nedostupnosť a neprístupnosť zdravotníckych služieb
Z75.4 Nedostupnosť a neprístupnosť iných pomocných služieb
Z75.9 Bližšie neurčený problém súvisiaci s možnosťami zdravotnej starostlivosti alebo s inou zdravotnou opaterou
Z76.0 Vydanie opakovaného receptu
Z80.9 Zhubný nádor v rodinnej anamnéze, bližšie neurčený
Z81.0 Duševná zaostalosť v rodinnej anamnéze
Z91.5 Samopoškodenie v osobnej anamnéze
Z91.6 Iná fyzická trauma v osobnej anamnéze
Z91.8 Iné bližšie určené rizikové faktory, nezatriedené inde
Z92.0 Antikoncepcia v osobnej anamnéze
Z92.1 Dlhodobé (súčasné) užívanie antikoagulancií v osobnej anamnéze
Z92.9 Liečba v osobnej anamnéze, bližšie neurčená
Z94.0 Stav po transplantácii obličky
Z94.1 Stav po transplantácii srdca
Z94.4 Stav po transplantácii pečene
Z94.5 Stav po transplantácii kože
Z94.6 Stav po transplantácii kosti
Z95.0 Stav po implantácii kardiostimulátora
Z95.1 Stav po implantácii aortokoronárneho bajpasu pomocou štepu
Z99.2 Závislosť od obličkovej dialýzy
Z99.3 Závislosť od invalidného vozíka
Z99.8 Závislosť od iných pomocných prístrojov alebo pomôcok
Z99.9 Závislosť od pomocného prístroja alebo pomôcky, bližšie neurčená