E78.0

Posted by:

Čo potrebuje všeobecný lekár pre dospelých vedieť pre svoju klinickú prax ?
1. Aká je najpravdepodobnejšia diagnóza?
E78.0 Izolovaná hypercholesterolémia : Diagnostickým kritériom pre toto metabolické ochorenie je zvýšenie plazmatických hodnôt cholesterolu .
2. Existuje štandardný postup pre danú klinickú jednotku ?
Áno: Vestnik-2015-14-30_12_2015
3. Ako klinicky vyšetriť pacienta ?
Pri klinickom vyšetrení sa zameriavame: v rodinnej anamnéze sa zameriavame na rodičov a súrodencov s výskytom dg. infarkt myokardu alebo mozgovo-cievnu príhodu v mladšom veku. V osobnej anamnéze : vážne ochorenia ako cukrovku, ochorenie obličiek, vysoký krvný tlak, ochorenie štítnej žľazy. Škodlivé návyky: fajčenie , alkohol a iné návykové látky.
Lieková anamnéza: …… Alergie na lieky a potraviny : …… U žien gravidita: …..
Habitus: stanovenie BMI, Výška : cm Hmotnosť: kg TK: mmHg PP: /min, obvod pasu, prítomnosť arcus lipoides corneae, xanthelasma palpebrarum a xantomata. Vyšetrenie periférnych tepien (pulzácie, šelesty).
4. Aké ďalšie laboratórne a pomocné vyšetrenia sú potrebné pre účely Dif. Dg. ?
Dif. Dg. : Hypotyreóza, Cushingov syndrom, Diabetes mellitus; nežiaduce účinky liekov napr. kortikoidy, estrogeny, thiazidové diuretiká; betablokátory, nefrotický syndróm; alkoholizmus; cholestáza; mentálna anorexia, bulímia; Strava bohatá na živočíšne tuky (zvyšuje cholesterol), bohatá na oligosacharidy (zvyšuje TAG); fajčenie, obezita, nízka telesná aktivita.
Základné laboratórne a pomocné vyšetrenia : Cholesterol celk.: mmol/l, HDL-cholesterol: mmol/l, LDL-cholesterol: mmol/l, Triacylglyceroly: mmol/l
Cave! Odber krvi sa musí robiť za štandardných podmienok nalačno (nutnosť minimálne 12 hodín pred odberom nalačno).
Pomocné vyšetrenia : v-Glukóza: mmol/l, TSH: ,S-Kreatinin: umol/l, S-Kyselina močová: umol/l, AST ukat/l, ALT ukat/l,GMT: ukat/l, CK: ukat/l, močový sediment
Glykovaný hemoglobín HbA1c: u diabetologa.
5. Ako poučiť pacienta za účelom získavania informovaného súhlasu – lekár
Diéta s obmedzením tukov a zmeny v životnom štýle. Dbať o správnu životosprávu, to zahŕňa aj veku a zdravotnému stavu primeranú pohybovú aktivitu, čo zlepšuje telesnú aj psychickú kondíciu.
Vyhlasujem, že som bol poučený v súlade s § 6 zák.č.576/04 o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovaní zdravotnej starostlivosti a možných následkoch pri nerešpektovaní liečebného režimu. Poučeniu som rozumel a s navrhnutým postupom súhlasím.
Podpis pacienta………..
6. Kedy všeobecný lekár lieči sám , kedy odosiela na ďalšie vyšetrenia? (správne zhodnotenie stavu)
?
7. Kedy začať s farmakoterapiou ? (lieky prvej voľby na základe EBM, empirická liečba verzus cielená a podobne)
?
8. Edukácia pacienta- sestrou
Sestra edukuje pacienta s cieľom motivovať ho k väčšej zodpovednosti za vlastné zdravie, získanie aktívneho prístupu pacienta k liečbe ochorenia a zlepšenie kvality jeho života. Pri edukácii berie do úvahy vek, vzdelanie, hodnoty vierovyznania, intelekt a iné . Diagnostickým kritériom pre toto metabolické ochorenie je zvýšenie plazmatický hodnôt lipoproteínov. Porucha metabolizmov tukov je prevažne kombinácia enviromentálnych a genetických faktorov. Táto porucha je významným rizikovým faktorom aterosklerózy, srdcovo- cievnych a mozgovo-cievnych ochorení. Včasná a správna liečba tejto metabolickej poruchy znižuje výskyt neskorých zdravotných komplikácií (srdcovo- cievnych a mozgovo-cievnych ochorení) a nepredstavuje pre pacienta nebezpečenstvo, ani zhoršenie kvality jeho života . Sestra posudzuje a analyzuje riziká u pacienta (škodlivé návyky: fajčenie, alkohol, zdraviu škodlivé stravovanie), obezita, hypertenzia, sedavý spôsob práce a mimopracovné aktivity.
9. Celkové manažovanie pacienta (kontrolné vyšetrenia…)?

0

About the Author:

You must be logged in to post a comment.