Obsah tejto stránky sa pripravuje

Kniha PZS  čítaj tu 

Zdravotno-hygienický audit pracoviska – Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Analýza zabezpečenia požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku podľa platných právnych predpisov – Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Identifikácia  nebezpečenstiev z chemických, fyzikálnych, biologických, psychologických a sociologických faktorov práce a pracovného prostredia.

Posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia

Vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika

Evidencia zamestnancov podľa kategorizácie prác