Z02.4

Posted by:

Lekárska  prehliadka : o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti žiadatelia/držitelia k udeleniu vodičského oprávnenia  podľa osobitného predpisu,

a) žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T a držitelia vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T patria do skupiny 1,

b) žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a držitelia vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, ...

Continue Reading →
0

Z25.1

Posted by:

Očkovanie vykoná lekár po poučení osoby o charaktere očkovania a po jej lekárskom vyšetrení; do zdravotnej dokumentácie vyznačí indikáciu alebo kontraindikáciu očkovania.

Z anamnézy vážne  ochorenia: ……Lieky:……  Alergie na lieky a potraviny : CA a EA: nebol/a  v úzkom kontakte v posledných 14 dňoch s potvrdeným prípadom COVID19.  nenavštívil/a /nepracovala posledné 14 dni v zariadení pre zraniteľne skupiny populácie, kde bol potvrdený prebehajúci prenos COVID-19 , počas predchádzajúcich 14 dní nenavštívil/a rizikové krajiny alebo regióny ...

Continue Reading →
0

Z021

Posted by:

Vstupná lekárska preventívna prehliadka

Krok 1. Pozri Odborne usmernenie MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Vestník MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Krok 2.  Čestné vyhlásenie k  zdravotnému stavu a preukázanie  totožnosti.

Krok 3 . Základné vyšetrenie:  Pozri Zoznam vybraných faktorov práce a pracovného prostredia a vybrané práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy pre účely náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci)

Anamnéza: na záchvatové ochorenie sa ...

Continue Reading →
0

Z000

Posted by:

Lekárska  preventívna  prehliadka –  u muža 

Dátum poslednej preventívnej  prehliadky u všeobecného lekára:

Dátum poslednej preventívnej  prehliadky u urológa:

Dátum poslednej Imunizácie  TAT:

Subjektívne: bez ťažkosti

Anamnéza: RA: bez pozoruhodnosti   OA: prekonala bežne detské ochorenie, Oper.:0    Urazy:0, Prostata : Per rectum bez patologického nálezu   AA:0    Škodlivé návyky:0

PA: vzdelanie:       dátum nástupu na pracovnú pozíciu :

Pokojové eupnoe,  bez cyanózy a ikteru , koža  hydratovaná  Habitus :normostenický   Výživa: dobrá

Kompletné fyzikálne vyšetrenie:

Výška :1.70m  Hmotnosť:70kg   BMI:     TK:120/80 mm Hg Obvod pása : 85cm

Orientačné vyšetrenie ...

Continue Reading →
0

Z00.0

Posted by:

Lekárska  preventívna  prehliadka –  u ženy  

Dátum poslednej preventívnej  prehliadky u všeobecného lekára:

Dátum poslednej preventívnej  prehliadky u gynekológa:

Dátum poslednej Imunizácie  TAT:

Subjektívne: bez ťažkosti

Anamnéza: RA: bez pozoruhodnosti   OA: prekonala bežne detské ochorenie, Oper.:0    Urazy:0  Menarché od 12r. P:   Ab:  MC: reg. 28/4-5 , AA:0    Škodlivé návyky:0

PA: vzdelanie:       dátum nástupu na pracovnú pozíciu :

Pokojové eupnoe,  bez cyanózy a ikteru , koža  hydratovaná  Habitus :normostenický   Výživa: dobrá

Kompletné fyzikálne vyšetrenie: Výška :1.70m  Hmotnosť:70kg   BMI:     TK:120/80 mm Hg

Orientačné vyšetrenie zmyslových funkcie:  Sluch:  dobrý ...

Continue Reading →
0

Z00.8

Posted by:

Lekársky Nález všeobecného lekára

A Správa od indikujúceho lekára

  1. plánovaný zdravotný výkon:
  2. predpokladaný spôsob anestézie:
  3. plánovaný dátum realizácie:
  4. špecifické požiadavky na laboratórne, pomocné alebo konziliárne vyšetrenia:
  5. poučenie pacienta- aby požiadal o základné lekárske vyšetrenia všeobecného lekára najneskôr 21 dní pred stanoveným termínom plánovaného zdravotného výkonu.

B Základné lekárske vyšetrenie

1.       Anamnéza:

a)      pracovná a sociálna:

b)      rodinná :

c)      osobná :

d)     súčasné zdravotné  ťažkosti:

e)      liečba:

2.       Kompletné fyzikálne vyšetrenie

Status praesens genaralis:

Pri vedomí, v čase a priestore  orient.  správne, pokojové  eupnoe, bez cynózy a ikteru,

TT:          °C    Afeb.    Habitus normostenický

Výška ...

Continue Reading →
0

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Posted by:

VZORY LEKÁRSKYCH POSUDKOV O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

Zdravotný dotazník pre posudzovaného

Práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosťvyžadujú osobitné predpisy:
  1. Práca so zobrazovacími jednotkami.
  2. Continue Reading →
    0

Z246

Posted by:

Očkovanie osôb vykonáva lekár alebo sestra po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých kontraindikácií očkovania podľa písomnej informácie pre používateľa lieku a súhrnu charakteristických vlastností lieku.

Očkovanie vykoná lekár po poučení osoby o charaktere očkovania a po jej lekárskom vyšetrení; do zdravotnej dokumentácie vyznačí indikáciu alebo kontraindikáciu očkovania.

Z anamnézy vážne  ochorenia: ……Lieky:……  Alergie na lieky a potraviny : ……  U žien gravidita: …..

Subj.  Bez subjektívnych ťažkostí

Obj. pokojové  eupnoe, ...

Continue Reading →
0
Page 2 of 3 123