Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Posted by:

VZORY LEKÁRSKYCH POSUDKOV O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

Zdravotný dotazník pre posudzovaného

Práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosťvyžadujú osobitné predpisy:
  1. Práca so zobrazovacími jednotkami.
  2. Práca vo výškach.
  3. Práca s bremenami.
  4. Nočná práca. 
  5. Vedenie motorových vozidiel.

Poučenie !

Použitie dokumentov z Webovej stránky  infodoktor.sk  je možné výhradne len pre informatívne, osobné účely a účely nekomerčného charakteru. Použité dokumenty nebudú predmetom kopírovania a nebudú ani verejne vystavené v žiadnom sieťovom počítači, a ani vysielané v žiadnom type médií a ani inak sprístupňované verejnosti. Dokumenty nebudú žiadnym spôsobom upravované, príp. akoukoľvek formou používané pre verejné alebo komerčné účely (napr. PZS) .

0

About the Author:

You must be logged in to post a comment.