Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami.

Zákon 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

§ 15  Zdravotná spôsobilosť
(1) Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná spôsobilosť a psychická spôsobilosť na
vykonávanie činností súvisiacich s prevádzkovaním bezpečnostnej služby, ak ju tento zákon
vyžaduje. Zdravotnú spôsobilosť osoba preukazuje lekárskym posudkom,13) ktorého súčasťou je psychologické vyšetrenie.

(2) Osoba je povinná podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti každé dva roky, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená kratšia lehota; psychologické vyšetrenie sa v tomto prípade vyžaduje, iba ak tak určí lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť. Povinnosť podrobiť sa opätovnému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na základe rozhodnutia ministerstva alebo krajského riaditeľstva nie je dotknutá.

Príloha č. 1 Kontraindikácie
Príloha č. 2 Posudok

Tlačívo