Dokument Špecifikácia
Bestätigung über nachgewiesen überstandener Erkrankung COVID – 19 Potvrdenie
Čestné vyhlásenie vo vzťahu k  zbrojnému preukazu Príloha č.2 k vyhláške č.229_2011 Z.z.
Čestné vyhlásenie vo vzťahu k psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel Príloha č.11 k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Čestné vyhlásenie vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel Príloha č.6 k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu… Príloha č.7a k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti Príloha č.8 k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia… Príloha č.7 k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Hlásenie nežiaduceho účinku po očkovaní   neziaduce.ucinky@sukl.sk Príloha č.4 k vyhláške č.585_2008 Z.z.
Informovaný súhlas -podanie neregistrovanej vakcíny Sputnik V Sputnik V
International Certificate of Vaccination or Prophylaxis Certificate
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Lekársky nález-tlačivo
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti k zbrojnému preukazu Príloha č.3 k vyhláške č.229_2011 Z.z.
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA Tlačivo
List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí ŠÚ SR
Medical Certificate – SARS-CoV-2 testing result Potvrdenie
MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA) Inštrukcie pre administráciu a hodnotenie testu Inštrukcie
MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA) Test
Orientačný test kognície_pokyny k administácii a skórovanie Inštrukcie
Orientačný test kognície Test
Posudok na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti SBS Príloha č.2 k vyhláške č.33_2006 Z.z.
o dočasnej pracovnej neschopnosti občana/uchádzača o zamestnanie Potvrdenie_o_DPN_od_1_5_2017
o prekonaní ochorenia COVID-19 DE Potvrdenie DE
o prekonaní ochorenia COVID-19 EN Potvrdenie EN
o prekonaní ochorenia COVID-19 SK Potvrdenie SK
o vykonaní testu COVID-19 Potvrdenie 
o výnimke z povinnosti preukazovať sa negatívnym testom COVID-19 Potvrdenie (strana 5)
Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania alebo …  Potvrdenie_pendleri
Správa o prehliadke mŕtveho Príloha č. 2 UDZS
Vyjadrenie ošetrujúceho lekára pre účely súdu Text
Zdravotný preukaz pracovníka – poučenie Poučenie
Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie UDZS_toxikológia