Dokument Špecifikácia
Čestné vyhlásenie vo vzťahu k  zbrojnému preukazu Príloha č.2 k vyhláške č.229_2011 Z.z.
Čestné vyhlásenie vo vzťahu k psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel Príloha č.11 k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Čestné vyhlásenie vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel Príloha č.6 k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu… Príloha č.7a k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti Príloha č.8 k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia… Príloha č.7 k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Hlásenie nežiaduceho účinku po očkovaní Príloha č.4 k vyhláške č.585_2008 Z.z.
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti k zbrojnému preukazu Príloha č.3 k vyhláške č.229_2011 Z.z.
List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí ŠÚ SR
Posudok na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti SBS Príloha č.2 k vyhláške č.33_2006 Z.z.
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti občana/uchádzača o zamestnanie Potvrdenie_o_DPN_od_1_5_2017
Správa o prehliadke mŕtveho Príloha č. 2 UDZS
Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie UDZS_toxikológia