Štandardné postupy v zdravotníctve

VšZP zazmluvnila od 1.7.2015 všeobecným lekárom pre dospelých stratifikáciu rizika NCMP u pacientov nad 40 rokov.

Milé kolegyne a kolegovia, VšZP a.s. od 1.júla 2015 zazmluvnila pre VLD nový diagnostický výkon, ktorý je súčasťou periodickej preventívnej prehliadky. Informácia pre pacientov je dostupná na webe:  http://preventivne.sk/zijeme-naplno/
Formulár pre lekára na vyplnenie ku stratifikácii nájdete v prílohe e-mailu, takisto leták pre poistencov VšZP nad 40 rokov.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.  (ďalej VšZP) si objednáva u všeobecných lekárov pre dospelých stratifikáciu rizika cievnej mozgovej príhody (CMP) u pacientov nad 40 rokov života.
Uvedený výkon je už podľa platných zmlúv všeobecným lekárom uhrádzaný VšZP nad rámec kapitácie od 01.07.2015 vrátane.

Výkon vykazujú všeobecní lekári pre dospelých VšZP pod kódom H0006 v kombinácii s kódom preventívnej prehliadky 160
a diagnózou Z00.0 u pacientov nad 40 rokov. Výška úhrady za výkon je  3,80 €.

V cene výkonu stratifikácie je zahrnuté:

1) vyplnenie dotazníka stratifikácie rizika CMP

2) EKG záznam s minimálne 10 QRS komplexmi EKG záznam a jeho popis spoločne s vyplneným dotazníkom
stratifikácie rizika CMP sú súčasťou zdravotnej dokumentácie pacienta.

Lekár môže vytlačiť dotazník z prílohy tohto e-mailu a vyplnený ho založiť do dokumentácie pacienta alebo si ho môže preniesť do svojho ambulantného  počítačového programu vo WORD-e a priložiť ho k textu priamo v dekurze.

Stratifikácia NCMP_dotazník VšZP

*

Hemoragická horúčka Ebola: opatrenia v zdravotníckych zariadeniach

*

VšZP_uznávanie prevencie 01.08.2014

*

Očkovanie proti chrípke 2014

*

Hemoragická horúčka Ebola

*

Zákon 185/2014 Z.z.

Rek zákony 576/2004 Z.z. (o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
Autor: Národná rada SR
Platnosť od: 1.11.2004
Účinnosť od: 1.7.2014Účinnosť do: 31.7.2014
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 243/2004 strana 51

Rek zákony 576_2004 Z.z. § 12a  Dočasná pracovná neschopnosť

*

Nové kódy dietetických potravín – prínos pre pacienta

*

Odborné usmernenie MZ SR

o postupe objednávania, vykonávania a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení zo dňa 11.6.2014. Číslo: 02032/2014-SZ

*

Odborné usmernenie MZ SR

o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anesteziologickej starostlivosti zo dňa 11.6.2014. Číslo: 12826/2014-SZ

Vestník MZ SR 06_2014

*

Vyhláška 127/2014 Z.z.

(ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu )
Autor: Ministerstvo zdravotníctva SR
Platnosť od: 16.5.2014
Účinnosť od: 20.5.2014

014127Pr

*