Vybrané kapitoly IX. Choroby obehovej sústavy (I00 – I99)
I01.9 Akútna reumatická choroba srdca, bližšie neurčená
I05.0 Mitrálna stenóza
I05.1 Reumatická mitrálna insuficiencia
I05.2 Mitrálna stenóza s insuficienciou
I05.8 Iná choroba mitrálnej chlopne
I05.9 Choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená
I07.0 Trikuspidálna stenóza
I07.1 Trikuspidálna insuficiencia
I07.2 Trikuspidálna stenóza s insuficienciou
I07.8 Iná choroba trikuspidálnej chlopne
I07.9 Choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená
I08.9 Choroba viacerých chlopní, bližšie neurčená
I09.9 Reumatická choroba srdca, bližšie neurčená
I10.00 Benígna primárna artériová hypertenzia bez prejavov hypertenznej krízy
I10.01 Benígna primárna artériová hypertenzia s prejavmi hypertenznej krízy
I10.10 Malígna primárna artériová hypertenzia bez prejavov hypertenznej krízy
I10.11 Malígna primárna artériová hypertenzia s prejavmi hypertenznej krízy
I10.90 Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez prejavov hypertenznej krízy
I10.91 Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I11.00 Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I11.01 Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I11.90 Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, bez prejavov hypertenznej krízy
I11.91 Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, s prejavmi hypertenznej krízy
I12.90 Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, bez prejavov hypertenznej krízy
I12.91 Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.00 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I13.90 Hypertenzná choroba srdca a obličiek, bližšie neurčená, bez prejavov hypertenznej krízy
I13.91 Hypertenzná choroba srdca a obličiek, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.00 Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.10 Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená inými chorobami obličiek, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.90 Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.91 Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I20.0 Nestabilná angina pectoris
I20.8 Iná forma angina pectoris
I20.9 Angina pectoris, bližšie neurčená
I21.9 Akútny infarkt myokardu, bližšie neurčený
I22.9 Ďalší infarkt myokardu na bližšie neurčenom mieste
I24.9 Akútna ischemická choroba srdca, bližšie neurčená
I25.0 Aterosklerotická srdcovocievna choroba, takto označená
I25.10 Aterosklerotická choroba srdca, bez hemodynamicky závažných stenóz
I25.11 Aterosklerotická choroba srdca, jednocievne postihnutie
I25.12 Aterosklerotická choroba srdca, dvojcievne postihnutie
I25.13 Aterosklerotická choroba srdca, trojcievne postihnutie
I25.14 Aterosklerotická choroba srdca, stenóza ľavého hlavného kmeňa
I25.15 Aterosklerotická choroba srdca so stenózou bajpasu
I25.16 Aterosklerotická choroba srdca so stenózou stentu
I25.19 Aterosklerotická choroba srdca, bližšie neurčená
I25.20 Starý infarkt myokardu, od 29 dní až po 4 mesiace
I25.21 Starý infarkt myokardu, od 4 mesiacov až po 1 rok
I25.22 Starý infarkt myokardu, od 1 roka vyššie
I25.29 Starý infarkt myokardu, bližšie neurčený
I25.3 Aneuryzma srdca (steny)
I25.4 Aneuryzma vencovitej tepny
I25.5 Ischemická kardiomyopatia
I25.6 Nebolestivá (tichá) ischémia myokardu
I25.8 Iná forma chronickej ischemickej choroby srdca
I25.9 Chronická ischemická choroba srdca, bližšie neurčená
I26.0 Pľúcna embólia s údajom o akútnom cor pulmonale
I26.9 Pľúcna embólia bez údaja o akútnom cor pulmonale
I27.9 Pľúcnosrdcová choroba, bližšie neurčená
I30.9 Akútna perikarditída, bližšie neurčená
I31.9 Choroba perikardu, bližšie neurčená
I33.9 Akútna endokarditída, bližšie neurčená
I34.0 Mitrálna insuficiencia
I34.9 Nereumatická choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená
I35.0 Aortálna stenóza
I35.1 Aortálna insuficiencia
I35.2 Aortálna stenóza s aortálnou insuficienciou
I35.9 Choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená
I36.9 Nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená
I37.9 Choroba pulmonálnej chlopne, bližšie neurčená
I40.0 Infekčná myokarditída
I40.9 Akútna myokarditída, bližšie neurčená
I42.9 Kardiomyopatia, bližšie neurčená
I44.0 Atrioventrikulárna blokáda 1. stupňa
I44.1 Atrioventrikulárna blokáda 2. stupňa
I44.2 Atrioventrikulárna blokáda 3. stupňa
I44.3 Iná a bližšie neurčená atrioventrikulárna blokáda
I44.4 Ľavá predná fascikulárna blokáda
I44.5 Ľavá zadná fascikulárna blokáda
I44.6 Iná a bližšie neurčená fascikulárna blokáda
I44.7 Blokáda ľavého ramienka, bližšie neurčená
I45.0 Pravá fascikulárna blokáda
I45.1 Iná a bližšie neurčená blokáda pravého ramienka
I45.2 Bifascikulárna blokáda
I45.3 Trifascikulárna blokáda
I45.4 Nešpecifická intraventrikulárna blokáda
I45.5 Iná bližšie určená srdcová blokáda
I45.6 Syndróm preexcitácie
I45.8 Iná porucha vedenia srdcových vzruchov, bližšie určená
I45.9 Porucha vedenia srdcových vzruchov, bližšie neurčená
I46.9 Zastavenie srdca, bližšie neurčené
I47.0 Komorová reentry-arytmia
I47.1 Supraventrikulárna tachykardia
I47.2 Komorová tachykardia
I47.9 Bližšie neurčená paroxyzmálna tachykardia
I48.00 Paroxyzmálny flater predsiení
I48.01 Chronický flater predsiení
I48.09 Flater predsiení, bližšie neurčený
I48.10 Paroxyzmálna fibrilácia predsiení
I48.11 Chronická fibrilácia predsiení
I48.19 Fibrilácia predsiení, bližšie neurčená
I49.0 Flater komôr a fibrilácia komôr
I49.1 Predsieňová extrasystólia (predčasná depolarizácia predsiení)
I49.2 Atrioventrikulárna junkčná extrasystólia (predčasná junkčná depolarizácia)
I49.3 Komorová extrasystólia (predčasná depolarizácia komôr)
I49.4 Iná a bližšie neurčená extrasystólia (predčasná depolarizácia)
I49.5 Syndróm chorého sínusu
I49.8 Iná srdcová arytmia, bližšie určená
I49.9 Srdcová arytmia, bližšie neurčená
I50.00 Primárne zlyhávanie pravej komory
I50.01 Sekundárne zlyhávanie pravej komory
I50.11 Zlyhávanie ľavej komory: bez ťažkostí
I50.12 Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri veľkom zaťažení
I50.13 Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri malom zaťažení
I50.14 Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami v pokoji
I50.19 Zlyhávanie ľavej komory, bližšie neurčené
I50.9 Zlyhávanie srdca, bližšie neurčené
I60.9 Subarachnoidálne krvácanie, bližšie neurčené
I61.9 Intracerebrálne krvácanie, bližšie neurčené
I62.09 Subdurálne krvácanie (netraumatické), bližšie neurčené
I62.1 Netraumatické extradurálne (epidurálne) krvácanie
I62.9 Intrakraniálne krvácanie (netraumatické), bližšie neurčené
I63.9 Mozgový infarkt, bližšie neurčený
I64 Porážka (apoplexia, iktus) bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt
I65.9 Uzáver a zúženie bližšie neurčenej prívodnej mozgovej (precerebrálnej) tepny
I66.9 Uzáver a zúženie bližšie neurčenej mozgovej tepny
I67.9 Cievna choroba mozgu, bližšie neurčená
I69.0 Následky subarachnoidálneho krvácania
I69.1 Následky intracerebrálneho krvácania
I69.2 Následky iného netraumatického intrakraniálneho krvácania
I69.3 Následky mozgového infarktu
I69.4 Následky porážky bližšie neurčenej ako krvácanie alebo infarkt
I69.8 Následky iných a bližšie neurčených cievnych chorôb mozgu
I70.0 Ateroskleróza aorty
I70.1 Ateroskleróza obličkovej tepny
I70.20 Ateroskleróza iných a bližšie neurčených končatinových tepien
I70.9 Generalizovaná a bližšie neurčená ateroskleróza
I71.9 Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste, bez údaja o ruptúre
I73.0 Raynaudov syndróm
I73.1 Thrombangiitis obliterans (Buerger)
I73.8 Iná bližšie určená choroba periférnych ciev
I73.9 Choroba periférnych ciev, bližšie neurčená
I74.9 Embólia a trombóza bližšie neurčenej tepny
I77.0 Získaná artériovenózna fistula
I77.1 Striktúra tepny
I77.2 Ruptúra tepny
I77.3 Fibromuskulárna dysplázia tepien
I77.4 Syndróm kompresie a. coeliaca
I77.9 Choroba tepien a tepničiek, bližšie neurčená
I78.9 Choroba vlásočníc, bližšie neurčená
I80.0 Trombóza, flebitída a tromboflebitída povrchových žíl dolných končatín
I80.1 Trombóza, flebitída a tromboflebitída stehnovej žily (v. femoralis)
I80.2 Trombóza, flebitída a tromboflebitída iných hĺbkových žíl dolných končatín
I80.3 Trombóza, flebitída a tromboflebitída dolných končatín, bližšie neurčená
I80.8 Trombóza, flebitída a tromboflebitída na iných miestach
I80.9 Trombóza, flebitída a tromboflebitída na neurčenom mieste
I83.0 Varixy (kŕčové žily) dolných končatín s vredom
I83.1 Varixy (kŕčové žily) dolných končatín so zápalom
I83.2 Varixy (kŕčové žily) dolných končatín s vredom aj zápalom
I83.9 Varixy (kŕčové žily) dolných končatín bez vredu či zápalu
I84.0 Vnútorné trombotizované hemoroidy
I84.1 Vnútorné hemoroidy s inými komplikáciami
I84.2 Vnútorné hemoroidy bez komplikácií
I84.3 Vonkajšie trombotizované hemoroidy
I84.4 Vonkajšie hemoroidy s inými komplikáciami
I84.5 Vonkajšie hemoroidy bez komplikácií
I84.6 Zvyškové kožné lalôčiky po hemoroidoch
I84.7 Trombotizované hemoroidy, bližšie neurčené
I84.8 Hemoroidy s inými komplikáciami, bližšie neurčené
I84.9 Hemoroidy bez komplikácií, bližšie neurčené
I87.2 Žilová insuficiencia (chronická) (periférna)
I87.9 Choroba žily, bližšie neurčená
I88.8 Iná nešpecifická lymfadenitída
I88.9 Nešpecifická lymfadenitída, bližšie neurčená
I89.0 Lymfedém, nezatriedený inde
I89.9 Neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín, bližšie neurčená
I95.0 Idiopatická artériová hypotenzia
I95.1 Ortostatická artériová hypotenzia
I95.2 Artériová hypotenzia, zapríčinená liekmi
I95.9 Artériová hypotenzia, bližšie neurčená
I99 Iná a bližšie neurčená choroba sústavy krvného obehu