Dokument Špecifikácia
Bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia  Lekársky posudok
Bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia  Zákon NSR č. 437/2004 Z.z.
Čestné vyhlásenie vo vzťahu k  zbrojnému preukazu Príloha č.2 k vyhláške č.229_2011 Z.z.
Čestné vyhlásenie vo vzťahu k psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel Príloha č.11 k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Čestné vyhlásenie vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel Príloha č.6 k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Čestné vyhlásenie vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel u diabetika Čestne vyhlásenie 
Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu… Príloha č.7a k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti Príloha č.8 k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia… Príloha č.7 k vyhláške č.9_2009 Z.z.
Hlásenie nežiaduceho účinku po očkovaní   neziaduce.ucinky@sukl.sk Príloha č.4 k vyhláške č.585_2008 Z.z.
Informovaný súhlas – podanie neregistrovanej vakcíny Sputnik V Sputnik V
International Certificate of Vaccination or Prophylaxis Certificate
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Lekársky nález_tlačivo
Lekársky nález na účely konania vo veciach kompenzácie Lekárský nález_tlačivo
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti k zbrojnému preukazu Príloha č.3 k vyhláške č.229_2011 Z.z.
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA Tlačivo
List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí ŠÚ SR
Medical Certificate – SARS-CoV-2 testing result Potvrdenie
MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA) Inštrukcie pre administráciu a hodnotenie testu Inštrukcie
MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA) Test
Orientačný test kognície_pokyny k administácii a skórovanie Inštrukcie
Orientačný test kognície Test
Posudok na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti SBS Príloha č.2 k vyhláške č.33_2006 Z.z.
Posudok o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia Vzor lekárskeho posudku
o dočasnej pracovnej neschopnosti občana/uchádzača o zamestnanie Potvrdenie_o_DPN_od_1_5_2017
Správa o prehliadke mŕtveho Príloha č. 2 UDZS
UA_ Dotazník lekárskej preventívnej prehliadky uchádzača o prácu Dotazník
Vyjadrenie ošetrujúceho lekára pre účely súdu Text
Záznam z edukácie pacienta s AH, DLP a/alebo obezitou na ambulancii VLD Tlačivo
Zdravotný preukaz pracovníka – poučenie Poučenie
Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie UDZS_toxikológia
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre klinického psychológa (ZP) Výpis