PZS, Predslov

Posted by:

Lekárska posudková činnosť je neoddeliteľnou súčasťou praxe všeobecného lekára pre dospelých. Všeobecne záväzne právne predpisy určujú rozsah a podmieňujú kompetencie a mantinely pôsobnosti jednotlivých zdravotníckych pracovníkov podľa  získania odbornej spôsobilosti v danom špecializačnom odbore. Posudzovanie zdravotného stavu k predmetu posudku si vyžaduje špecifický druh vedomostí, okrem medicínskych aj znalosť aktuálnych právnych predpisov. Okruhy posúdenia sú veľmi rozsiahle a náročné. Povinnosť naštudovať si platnú legislatívu, sledovať jej aktuálnosť a orientovať sa v množstve právnych dokumentov ostáva na samotnom lekárovi.  Z doterajšej skúsenosti vplýva, že oblasť posudkovej činnosti sa neteší popularite ani na odborných podujatiach. Nedostatkom relevantných aktualizovaných a recenzovaných informácii v praxi  môže nastať situácia, že oprávnený lekár si nie je istý pri posudzovaní výkladom konkrétnych právnych ustanovení, alebo môže mať nesprávnu  interpretáciu platných právnych predpisov. Posudková činnosť mnohokrát pôsobí na lekára frustrujúco pre neistotu, možné pochybenie a následnú právnu zodpovednosť. Obrázok na obale je ilustráciou činnosti, ktorá si vyžaduje duchaprítomnosť, pozornosť a enormné sústredenie preto, aby bola zaistená rovnováha pri procese posúdenia. Pre každodennú prax sú nevyhnutné informácie v ucelenej podobne ako návod osvedčených postupov a riešení.Prínosom tejto odbornej publikácie je rýchla orientácia všeobecného lekára v posudkovej činnosti,  eliminácia stresu vyplývajúceho z  posúdenia pacienta.

Dôležité upozornenie: Autorský kolektív s úctou predkladá toto dielo, v  ktorej  sú vypracované témy v súlade s platnými právnymi predpismi ku dňu jeho uverejnenia. Autori ani Infodoktor, o.z. nemôže prevziať záruky za údaje týkajúce sa jeho aktuálnosti v budúcnosti. Je teda na každom, kto chce používať tieto informácie, aby si skontroloval aktuálnosť referencií uvedených v tejto publikácie  na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.slov-lex.sk.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na vypracovaní tejto odbornej publikácii a zdieľali svoje neoceniteľné vedomosti a skúsenosti so zdravotníckymi pracovníkmi zaujímajúcimi sa o lekárskej posudkovej činnosti. Ich skúsenosti nás inšpirujú a motivujú ako príručka osvedčených postupov k správnej posudkovej praxi. Vďaka podpore firmy ????s r.o. a firmy ????s.r.o., ktoré poskytli finančnú pomoc, mohla byť odborná publikácia vydaná, za čo im ďakujem.

Vaša spätná väzba a rady sú veľmi vítané!

MUDr. Ahmadullah Fathi

Vedúci autorského kolektívu

Všeobecný lekár pre dospelých , Svit, Šuňava

 

0

About the Author:

You must be logged in to post a comment.