PZS, Úvod

Posted by:

Všeobecný lekár pre dospelých (VLD) prostredníctvom svojich odborných vedomostí a prehľade o aktuálnych, všeobecne záväzných právnych predpisoch posudzuje skutočnosti, ktoré mu boli určené zadávateľom (fyzickou či právnickou osobu) a v posudku zadávateľovi oznamuje svoje subjektívne rozhodnutie. Hlavným predpokladom pre bezproblémovú posudkovú činnosť je ovládanie teoretických východísk v podobe medicínskych odborných znalostí (absolútnych či relatívnych kontraindikácií ku faktorom práce a pracovného prostredia, zbrojnému preukazu a podobne), ako aj  prehlaď o legislatíve. V prípade, že lekár neovláda správny postup pri posudzovaní,  sa môže cítiť neisto a frustrovane.

Cieľom tejto publikácie je skompletizovať a sprehľadniť informácie o  problematike posudkovej činnosti všeobecného lekára pre dospelých tak, aby sa v nich dalo jednoducho orientovať. Vďaka štandardizácii postupov možno predchádzať toľko kritizovaným chybám, ktoré súvisia s posudkovou činnosťou.

Autor ako hlavné východisko predkladá vypracovanie recenzovanej publikácie odbornou spoločnosťou všeobecných lekárov pre dospelých, ako dokument vo forme odporúčania pre prax  vo veci posudkovej činnosti aj s vedomím, že nebude mať vážnosť  vestníku či štandardného postupu, ale zjednotí postup všeobecných lekárov a definuje ho ako lege artis. Publikácia je ako jediná zameraná na štandardizáciu postupov  všeobecných lekárov pre dospelých pri posudkovej činnosti, na základe ktorých by získali potrebné informácie v ucelenej podobe a dokázali sa orientovať v tak širokej oblasti. Autori veria, že toto dielo svojim obsahom poskytne dostatok informácii nie len študentom medicíny, ale aj mladším lekárom, ktorí si zvolili neľahký medicínsky odbor všeobecné lekárstvo.

Dôležité upozornenie: Autorský kolektív s úctou predkladá toto dielo, v  ktorej  sú vypracované témy v súlade s platnými právnymi predpismi ku dňu jeho uverejnenia. Autori ani Infodoktor, o.z. nemôže prevziať záruky za údaje týkajúce sa jeho aktuálnosti v budúcnosti. Je teda na každom, kto chce používať tieto informácie, aby si skontroloval aktuálnosť referencií uvedených v tejto publikácie  na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.slov-lex.sk.

0

About the Author:

You must be logged in to post a comment.