Vedenie motorových vozidiel

Posted by:

Minimálne požiadavky na úroveň telesnej a  duševnej schopnosti na vedenie motorového vozidla a spôsob ich posudzovania tu
Harmonizované kódy EÚ tu
Čestne vyhlásenie posudzovanie osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti tu
Tlačivo „Čestne vyhlásenie posudzovanie osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti“ tu
Tlačivo „Čestné vyhlásenie vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel u diabetika“ tu
Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie  vodičského opravenia /vodiča, ktorý sa podrobuje … tu
Tlačivo „Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia…“ tu
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča /doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti tu
Tlačivo Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča /doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti“ tu
Kritéria na posudzovanie psychickej spôsobilosti tu
MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MoCA) Inštrukcie pre administráciu a hodnotenie testu tu
Tlačivo „MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MoCA)“ tu
Podrobnosti o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu , inej návykovej látky … tu
Zdravotná a psychická spôsobilosť tu

 

Legislatíva

Zákon 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška 9/2009 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

§ 86  Zdravotná spôsobilosť
(1) Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo.
(2) Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená
a) použitím zdravotníckej pomôcky pri vedení motorového vozidla,
b) možnosťou viesť len technicky upravené vozidlo,
c) pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,
d) inými obmedzeniami podľa záverov lekárskej prehliadky.
(3) Zdravotne spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť. (vyhláška 9/2009 Príloha č 5)

§ 87 Lekárska prehliadka

(1) Lekársku prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých, alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast (ďalej len „posudzujúci lekár“).

(2) Lekárskej prehliadke je povinný podrobiť sa

a) žiadateľ a

b) iná osoba, ktorej taká povinnosť vyplýva podľa tohto zákona.

(3) Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa
a) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.
(4) Ostatní vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sú povinní podrobiť sa pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov.
(5) Osoba, ktorej zdravotná spôsobilosť je podmienená podľa § 86 ods. 2 písm. c), je povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke v lehote určenej posudzujúcim lekárom.
(6) Za lekársku prehliadku podľa odsekov 3 a 4 sa považuje aj prehliadka zamestnanca a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vykonaná podľa osobitného predpisu,43) ak táto prehliadka spĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť ustanovené týmto zákonom.
(7) Na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti sa posudzované osoby rozdeľujú do dvoch skupín, pričom
a) žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T a držitelia vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T patria do skupiny 1,
b)  žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a držitelia vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE patria do skupiny 2.
(8) Osoba, ktorá je podľa tohto zákona povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke, je povinná posudzujúcemu lekárovi pred vykonaním lekárskej prehliadky predložiť čestné vyhlásenie k jej zdravotnému stavu a preukázať svoju totožnosť.
(9) Čestné vyhlásenie podľa odseku 8 obsahuje
a) meno a priezvisko osoby,
b) dátum narodenia osoby,
c) adresu pobytu osoby,
d) skupiny vodičských oprávnení, o ktorých udelenie osoba žiada,
e) skupiny vodičských oprávnení, ktorých je osoba držiteľom,
f) skupinu, do ktorej posudzovaná osoba patrí podľa odseku 7,
g) vyhlásenie osoby k jej zdravotnému stavu vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti, k pravidelnému užívaniu liekov, k užívaniu alkoholu alebo iných návykových látok,
h) dátum a miesto spísania čestného vyhlásenia a podpis osoby.
(10) Podrobnosti o vykonávaní lekárskej prehliadky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra po dohode s ministerstvom zdravotníctva.
§ 90   (1)    Doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný osobe na základe lekárskej prehliadky podľa § 87 ods. 2 písm. a) a ods. 3 až 6 vyhotovuje posudzujúci lekár v dvoch výtlačkoch, pričom jeden výtlačok sa vydáva posudzovanej osobe a druhý výtlačok zašle posudzujúci lekár orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu tejto osoby, a to do piatich pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky.
(3) Posudzujúci lekár a posudzujúci psychológ vedú evidenciu vydaných dokladov o zdravotnej spôsobilosti a dokladov o psychickej spôsobilosti.
4) Iný lekár alebo psychológ, ako je uvedený v odseku 1 alebo odseku 2, ktorý u držiteľa vodičského oprávnenia zistí skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu zdravotnú spôsobilosť mimo lekárskych prehliadok podľa § 87 alebo skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu psychickú spôsobilosť mimo psychologických vyšetrení podľa § 88, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa zistenia oznámiť túto skutočnosť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu osoby, u ktorej bola táto skutočnosť zistená.
 (Označiť  v zdravotnej dokumentácii na viditeľnom mieste – VODIČ)
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča /doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti

 

 

0

About the Author:

You must be logged in to post a comment.