Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami (SBS)

Posudzovanie zdravotného stavu na vedenie motorových vozidiel

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a náplň lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci

Posudzovanie  zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku (zbrojný preukaz)

Posudková činnosť všeobecného lekára pre dospelých, odporúčania pre prax