Zákon NR SR č. 128/2018 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 20 Zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť
(1) Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia psychických schopností.
5) Ak posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke zistí zmenu zdravotnej spôsobilosti, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky oznámiť túto skutočnosť policajnému útvaru.

Vyhláška MZ SR č. 299/2011 o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku.

Posudzujúci lekár vykonáva zdravotnícke povolanie, musí mať so žiadateľom a s držiteľom uzatvorenú platnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

§ 2 Zdravotná spôsobilosť

(1) Zdravotná spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje lekárskou prehliadkou. Rozsah kontraindikácií zdravotnej spôsobilosti je ustanovený v prílohe č. 1. Ak sú pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zistené kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti I, nemožno vydať lekársky posudok osvedčujúci jeho zdravotnú spôsobilosť. Ak sú pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zistené kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 1 časti II, možno vydať lekársky posudok osvedčujúci jeho zdravotnú spôsobilosť, len ak tieto kontraindikácie žiadateľovi alebo držiteľovi umožňujú držať alebo nosiť strelnú zbraň (ďalej len „zbraň“) a strelivo bez ohrozenia života alebo zdravia svojho alebo iných osôb.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 229/2011 Z. z. KONTRAINDIKÁCIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI

Príloha č. 2 k vyhláške č. 229/2011 Z. z. ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Príloha č. 3 k vyhláške č. 229/2011 Z. z.  LEKÁRSKY POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA DRŽANIE ALEBO NOSENIE STRELNEJ ZBRANE A STRELIVA (VZOR)

Ods. 7. Lekársky posudok má rozmer 86 mm x 55 mm. Posudzujúci lekár vydá lekársky posudok v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie lekárskeho posudku je súčasťou zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa a jeho druhé vyhotovenie sa odovzdá žiadateľovi alebo držiteľovi.

Ods. 11.  evidencia

Označenie na viditeľnom mieste v zdravotnej dokumentácie  DRŽITEĽ ZBRANE A STRELIVA