Predpisovanie dietetických potravín

Rozsah úhrady dietetických potravín je ustanovený v Zákone NR SR 363/2011 Z.z. z 13. septembra 2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

V § 55  ods. 2 :  Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny poskytované v rámci ambulantnej starostlivosti alebo lekárenskej starostlivosti zaradené v zozname kategorizovaných dietetických potravín, ktoré sú predpísané a použité v súlade s preskripčnými obmedzeniami, indikačnými obmedzeniami, množstvovými limitmi, finančnými limitmi a obmedzeniami úhrady zdravotnej poisťovne na jej predchádzajúci súhlas uvedenými v tomto zozname.

MZ SR stanovuje spôsob predpisovania a úhrady  dietetických potravín prostredníctvom Zoznamu kategorizovaných dietetických potravín od 1.7.2014  nasledovne:

cast_A_zoznam_DP_k_01_10_2015

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_10_2015

Priloha_c_1_k_casti_B_ind_obmedzenia_k_01_10_2015

cast_C_limity

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_10_2015

Protokol_c_1

Protokol_c_2

***

Legislatívne informácie v skratke o enterálnej výžive

Protokol iniciálnej indikácie ambulantnej  EV_ deti

Protokol iniciálnej indikácie ambulantnej EV_dospelý

Internetová stránka o výžive v chorobe