PZS, Lekárska posudková činnosť

Posted by:

Lekárska posudková činnosť zahŕňa hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu lekárskou prehliadkou, ktorou sa posudzujú individuálne predpoklady fyzickej a psychickej (duševnej) schopnosti osoby vykonávať činnosti vo vzťahu k predmetu posudku zadávateľom (fyzická osoba, právnická osoba). Lekárskou prehliadkou vo vzťahu k predmetu posudku sa zisťuje miera zmien a porúch, ktoré podmieňujú zdravotný hendikep fyzickej osoby a zároveň sa určuje miera funkčnej poruchy a dôsledky.

Continue Reading →
0

PZS, Úvod

Posted by:

Všeobecný lekár pre dospelých (VLD) prostredníctvom svojich odborných vedomostí a prehľade o aktuálnych, všeobecne záväzných právnych predpisoch posudzuje skutočnosti, ktoré mu boli určené zadávateľom (fyzickou či právnickou osobu) a v posudku zadávateľovi oznamuje svoje subjektívne rozhodnutie. Hlavným predpokladom pre bezproblémovú posudkovú činnosť je ovládanie teoretických východísk v podobe medicínskych odborných znalostí (absolútnych či relatívnych kontraindikácií ku faktorom práce a pracovného prostredia, zbrojnému preukazu a podobne), ako aj  prehlaď o legislatíve. V prípade, že lekár neovláda správny postup pri posudzovaní,  sa môže cítiť ...

Continue Reading →
0

PZS, Predslov

Posted by:

Lekárska posudková činnosť je neoddeliteľnou súčasťou praxe všeobecného lekára pre dospelých. Všeobecne záväzne právne predpisy určujú rozsah a podmieňujú kompetencie a mantinely pôsobnosti jednotlivých zdravotníckych pracovníkov podľa  získania odbornej spôsobilosti v danom špecializačnom odbore. Posudzovanie zdravotného stavu k predmetu posudku si vyžaduje špecifický druh vedomostí, okrem medicínskych aj znalosť aktuálnych právnych predpisov. Okruhy posúdenia sú veľmi rozsiahle a náročné. Povinnosť naštudovať si platnú legislatívu, sledovať jej aktuálnosť a orientovať sa v množstve právnych dokumentov ostáva na samotnom lekárovi.  Z doterajšej skúsenosti ...

Continue Reading →
0