PZS, Lekárska posudková činnosť

Posted by:

Lekárska posudková činnosť zahŕňa hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu lekárskou prehliadkou, ktorou sa posudzujú individuálne predpoklady fyzickej a psychickej (duševnej) schopnosti osoby vykonávať činnosti vo vzťahu k predmetu posudku zadávateľom (fyzická osoba, právnická osoba). Lekárskou prehliadkou vo vzťahu k predmetu posudku sa zisťuje miera zmien a porúch, ktoré podmieňujú zdravotný hendikep fyzickej osoby a zároveň sa určuje miera funkčnej poruchy a dôsledky.

Lekárskou prehliadkou sa posudzuje zdravotný stav (spôsobilý/á/ nespôsobilosť/ spôsobilosť s podmienkou ) fyzickej osoby k predmetu posudku zadávateľom. Ide o základný krok, ktorým sa snaží lekár zistiť :

  1. nepriaznivý zdravotný stav (rozsah funkčného postihnutia)
  2. prítomnosť choroby a poruchy, ktoré zdravotnú spôsobilosť vylučujú,
  3. rozsah kontraindikácii na základe ktorých nemožno vydať lekársky posudok osvedčujúci zdravotnú spôsobilosť posudzovaného,
  4. či je zdravotný stav posudzovaného z lekárskeho hľadiska dostatočne preskúmaný možno zdravotný stav považovať za ustálený
  5. predpoklady fyzickej schopnosti a psychickej spôsobilosti osoby vykonávať činnosti bez ohrozenia života alebo svojho zdravia alebo iných osôb,
  6. ako zdravotný hendikep obmedzuje  osobu v každodennom, pracovnom živote,  ako sťažuje  jeho spoločenské uplatnenie.
  7. ???

Lekárska prehliadka s cieľom posúdenia zdravotného stavu posudzovaného sa vykonáva  vo vzťahu k práci, ku vedeniu motorového vozidla, ku držaniu zbrane, pri osvojení dieťaťa (pred adopciou dieťaťa), pred prijatím na štúdium a prípravu budúceho povolania, ku výkonu športu a pod.

Lekárskou prehliadkou sa preskúma prítomnosť absolútnych alebo relatívnych zdravotných kontraindikácií k predmetu posudku. Pri absolútnej kontraindikácii (choroby vylučujúce výkon práce) posudzovaný nesmie vykonávať predmet posudku za žiadnych okolností. Pri relatívnej kontraindikácii (choroby obmedzujúce výkon práce) lekár posudzuje obmedzenie zdravotnej spôsobilosti ku predmetu posudku  individuálne. Pri výkone  lekárskej prehliadky sa zohľadňuje  compliance, (súlad s odporúčaniami), adherenciu (mieru, v akej konanie pacienta v procese liečby zodpovedá pokynom lekára), perzistenciu (vytrvalosť k liečbe) liečbou kontrolovaných chorobných stavov, pridružené stavy, škodlivé návyky a podobne.

Lekársku prehliadku môže vykonať len legislatívou oprávnený lekár (ďalej len „posudzujúci lekár“. Úvodom posudzujúci lekár overuje totožnosť posudzovaného nahliadnutím do občianskeho preukazu, zdravotného preukazu, aby tak predišiel vzniku pochybností o jeho identite.

Základom všetkých diagnostických, terapeutických a prognostických úvah je:

  • podrobná anamnéza,
  • posúdenie a indikácia celkového vyšetrenia s cieľom vyhľadávania a zistenia organového poškodenia,
  • rutinné laboratórne vyšetrenia a vybrané doplnkové vyšetrenia podľa indikácie lekára

Posudzujúci lekár s cieľom skúmať, interpretovať,  hodnotiť a získať komplexný prehľad o zdravotnom stave posudzovaného prizve príslušných špecialistov pre získanie podpory  svojho  rozhodnutia  vysloveného v závere posudku.  V prípade  podozrenia na výskyt chorobných stavov VLD požiada o stanovisko príslušného špecialistu. V tomto prípade by mal byť záver posudku v prípade potreby v súlade s posudkom k inej poruche alebo chorobe alebo k inému faktoru komorbidity.

Povinnosť žiadať o stanovisko príslušného špecialistu k poruche alebo chorobe v niektorých špecifických prípadoch je daná aj legislatívou.  Napr. odoslanie žiadateľa alebo držiteľa vodičského oprávnenia so záchvatovým stavom ku neurológovi. Pri posudku sa vždy hodnotí zdravotný stav posudzovanej osoby v porovnaní so zdravou osobou vo vzťahu ku konkrétnej činnosti, posudzuje sa poškodenie zdravia z hľadiska znevýhodnenia zdravotne hendikepovanej  osoby v porovnaní so zdravou osobou, posudzuje sa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely súdneho konania a sa zúčastňuje na ich riešení.

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý musí obsahovať stanovené zákonné náležitosti.

Správne vedená dokumentácia je dôkazom poctivo vykonanej práce a zároveň právnou ochranou, hlavne vtedy, keď posudzovaný nie je stotožnený so záverom posudku.

 

SUCHÁNKOVÁ, M. a kol.: Posudkové lekárstvo- Zásady posudzovania

0

About the Author:

You must be logged in to post a comment.